ROCKanje

15 Maj, 2008

Pa da “pljunemo istinu u oči” *

Tema — Autor rockanje @ 21:42

ROCK ‘N ROLL (Made in Srbija) IS NOT DEAD

  Zapravo, ako vas najpre zanimaju inovativne mlade snage sa aktuelne doma}e scene, na koje treba posebno obratiti pa`nju, bolje je da pasuse ~itate od kraja... pa dokle stignete


    Evo ovako trenutno stoje stvari u rokenrol Srbiji, hvala na pitanju `ivahnijoj, ~ini se, no ikad. Da ne bude zabune, ona dvodecenijska zlurada trabunjanja da je rokenrol mrtav, ozbiljni ljudi nikada nisu uzimali za ozbiljno
uvek je bio putokaz generacije (pogotovo ’90-tih) i samoodr`iv, bez obzira na pasivno prisustvo medija...

Legende: Likovi koji su izgra|ivali urbani mit rokenrola od kraja ’70-tih i dalje, u manjoj ili ve}oj meri, dokazuju svoj sjaj sve mla|oj i sve izbirljivijoj publici, koja je ljubav prema dana{njim veteranima srpske scene izgradila preko roditeljskih diskova. Vi{e snimaju no {to sviraju ali to je tema za neki naredni tekst... I jako dobro se dr`e.
  Krenimo od Partibrejkersa koji prakti~no nakon briljantnog povratni~kog albuma Sloboda ili ni{ta rasprodaju sve prostore, diljem biv{e domovine, furioznim dvoiposatnim nastupima. Kao u najbolja vremena. Cane, tvrd kao stena, Anton – najve}i ritam i bluz gitarista na Balkanu smrtonosna kombinacija.

Uz bok im stoji i neuni{tivi Koja (Disciplin A Kitchme) za~injen ponovnim ukusom uspeha, proisteklog od sjajnog novog diskografskog izdanja Kad ka`e{ muzika na {ta ta~no misli{, reci mi. Obnovljena trojka snimila je novo izdanje na srpskom, nakon punih sedamnaest godina. I dalje neustra{iv(i).

Gile i njegov Elektri~ni Orgazam pro{le sezone se vratio sa dva zanimljiva materijala od kojih je medijski akcenat (s pravom) prevashodno ba~en na sjajno koncertno izdanje Breskve u te{kom sirupu Vol. 1. Zapis iz najranije faze El.Org.-a dobija na sjaju ako se pri~i doda sitnica kakva je da se Ljuba (suosniva~, kompozitor, klavijaturista i peva~) nakon dve ipo decenije obreo u starom jatu. Sa neskrivenim nestrpljenjem se o~ekuje naredno studijsko izdanje.

Fir~i (Luna, Jakarta, EKV) je tako|e stigao iz Amerike donose}i i svoje sjajno odra|ene remiks varijacije na EKV teme Revisited. Okupljena je ~ak i grupa (predvo|ena Tanjom Jovi}evi}) koja je odsvirala nekoliko grupnih koncerata pro{le sezone, a kasnije pod imenom (Theodor Yanni, Dragiša Uskoković  , Marko Milivojević  ...) Krug nastavila da nastupa po gradovima ex Yu.
  Nikako ne zaboraviti ni Svjetskog Mega Cara Ramba Amadeusa koji ima jedini kontinuitet objavljivanja i koncertiranja od svih do sada navedenih. Tako|e vrlo po`eljan na pozornicama sve od Vardara pa do Triglava, svoj najnoviji rad je za~inio medijskom
internet po{alicom raspisav{i konkurs me|u fanovima za izradu naslovne strane CD izdanja.

Ma koliko mnogima pomalo deplasirano zvu~e dalje pri~e o Ribljoj ^orbi kao postoje}em (napunili Arenu pro{le godine!) dinosaurusu treba podsetiti da su poslednjim studijskim izdanjem (nesre}no podeljenim na tri-~etiri maksi singla) uspeli da dosegnu samo dno kreativnosti. Neki dobronamerni misle da je daleko bolje da nastave sa koncertima sve dok ih zdravlje slu`i i da iznova pevaju klincima svoje stare, prave i velike hitove... a da snimanje prepuste onima koji zaista jo{ uvek imaju inspiraciju da ne{to novo ka`u svetu. Boru treba pamtiti sve do Avionu slomi}u ti krila. Sve posle toga izbegavati, ako vam je ^orba mila.

O Bajagi bi se moglo {to{ta dodati u odbranu stava da jo{ uvek ume da napravi veliku pesmu (uglavnom za filmove i reklame) ali je uglavnom jednoli~an. Dobra stvar je {to jo{ uvek pravi dobre koncerte, na `alost sve manje pose}ene.

Van Gog se mo`da malo preko reda umuvao u neprikosnovene ali je uletova pri~a najve}i nauk mla|im grupama koliko je bitno da svim srcem, znanjem i mo}ima radi{ neprekidno u korist svoje muzike. Svaki deli} slave i popularnosti zaradio je isklju~ivo zahvaljuju}i svojoj upornosti i veri u ono {to radi. MTV Adria nagrada za~udila je samo one koji nikada gosn uki}a nisu uzimali za ozbiljno.

Kandidati za legende: Vojvo|anski de~aci izrasli od druge polovine 80-tih jo{ uvek su u stroju, ja{u sa konstantnom odlu~no{}u da uskoro ulete u gornju kategoriju.

Predvo|en Kebrom Obojeni Program je potpuno institucionalizovao svoj imid` za~etnika andergraund NS scene, objavio desetak albuma i odr`ao se na povr{ini uspe{no premo{}avaju}i generacijsko distanciranje. Op{toj ex Yu popularnosti i u vreme najve}ih ratnih sukoba duguju ponajvi{e prvoj anti-ratnoj pesmi Nebo, nebo plavo je ('91.)
  Atheist Rap je nakon gotovo poludecenijskog sta`a provedenog u poluanonimnosti drugu polovinu ’90.-tih proveo na samom vrhu zbivanja. Bez njih je danas nemogu}e zamisliti dobru zabavu, a vesela Warburg limuzina i dalje pra{i evropskim putevima.

Ritam Nereda, ve~iti hard kor mra~njaci, koketirali sa svim i sva~im (od oi panka do hevi metala), izop{tavani zbog nepravedno im nametnute titule najomiljenijeg skinhed benda u okru`enju, i uvek nanovo izuzetni na sceni plivaju sigurno i nakon 2o godina, pro{le sezone izdali deseti album i svirali kao uvodni~ari Pepersima u In|iji.

Zrenjaninski indijaneri Oru`jem Protivu Otmi~ara vratili su nam se u tre}oj inkarnaciji (tre}a komplet promenjena postava, osim velikog vo|e Nikole Pavkovi}a) i albumom Zna{ ko te pozdravio dokazuju da jo{ nisu za otpis. Obzirom da nose oreol za~etnika veselog i razigranog brit pop zvuka na ovim prostorima OPO jo{ uvek ne ugro`avaju svoj kredibilitet.

Eva Braun je od debija Prislu{kivanja ('93.) postala be~ejski pandan Bitlsima i njihovi briljantni (uglavnom) pop albumi su u velikoj meri odr`avali mit o gra|anskoj Srbiji. Snimaju novi materijal u originalnoj postavi. Milan Glava{ki, koji se odcepio jo{ sredinom 90-tih, uz obnovljenu saradnju sa ortacima iz sredine '90-tih ima novi mnogohvaljeni sastav Rebel Star.

A {ta tek re}i o upornosti vrba{kog Velikog Prezira koji ve} eto ~itavu deceniju ne posustaje u pravljenju vanserijskih plo~a, pravih slika sumornog `ivota u Srbiji na prelomu vekova. Uvek aktivan Kole ima i paralelni projekat sa kojim je nedavno na~inio turneju od 15 koncerata po jugozapadu Srbije.

Ni{ta slabija nije ni BG situacija u ovoj presti`noj kategoriji kandidata za najvi{u lestvicu. Redosled navedenih nema nikakve veze sa bilo kakvim rangiranjem.
  Po
~e}emo od Darkwood Dub-a benda koji u nepromenjenoj postavi ja{e ve} punih 20 godina, dok su diskografski aktivni jo{ od famozne kompilacije Jahati do ekstaze iz daleke 1991. godine. Va`e za ultimativno muzi~ko {tivo u Sloveniji i Hrvatskoj (kod njih ~ak paralelno i objavljuju) preko B92. Zamalo pa velikani, tek da kona~no kro~e u meinstream. Uskoro objavljuju novi, valjda osmi, album.

Gotovo epski pank simbol Sabljar i njegova operativna jedinica znana kao D`a ili Bu tako|e se vrati{e odli~nim novim albumom i velikom Best of kompilacijom, punih plu}a i `elje da jo{ jednom zavrte to~kove uspeha. To je onaj bend {to je '91. postao popularan zahvaljuju}i remed delu @iveo Staljin i svetska revolucija.

Kanda, Kod`a i Neboj{a - skup supersoni~nih kauboja besprekorne svirke i {armantne {mire superiornosti nad stvarima koje se doga|aju oko njih. Permanentni hroni~ari urbanizma i samo}e. Jednom re~ju - famozni. Treba ih upra`njavati u pristojnim koli~inama da vam dotaknu srce. Jo{ uvek su tu, snimaju novi album.

Kako se ne mo`e zamisliti ni jedna pristojna evropska prestonica bez svojih Kelta tako i nama pripado{e, na sre}u, Ortodox Celts, banda neumoljivo veselih i sre}nih Beogra|ana koji su evropski poznat i priznat sastav. Pro{le godine objavili novi album.

Tu negde zatim moraju biti i nekakvi karipski junaci - Del Arno Band, prve prave raste. I oni, eto, pro|o{e dobrano 20-ti ro|endan i svoje vernike usre}uju novom diskografskom poslasticom u proseku na svakih 5 godina. U`ivo - sjajni.

Nestabilni Eyesburn koji ne radi, ali }e nastaviti svoju karijeru nadamo se uskoro, kao vulkan je proradio pre jedne decenije i prosto i{amarao konkurenciju. Njihov hard rege pokazao je novi pravac ~itavoj plejadi novih, uspe{nih evropskih bendova. Dovoljno bi bilo i samo to da su snimili pesmu za album Maksa Kavalere i Soulfly-ja.

U unutra{njosti Srbije tako|e buja taj sjajni srednji sloj...
   Bjesovi iz Gornjeg Milanovca u velikom stilu ja{u ka novom, dugoo~ekivano izdanju. Veliki slikar i roker Zoran Marinkovi} nikada se ne}e predati. Svaki njegov novi boj je iskren i pravedan. U tome ima veliku podr{ku u armiji vernih poklonika razli~itih generacija, od dana{njih 16-godi{njaka do onih koji su to bili pre 15 godina.

KBO u Kragujevcu kuju ve~no valjane planove i ispunjavaju ih tako|e punih 25 sezona. Vau! Prvi veliki {umadijski pankeri objavljivali su albume za francuske i gr~ke izdava~e tokom ’90-tih da bi se kasnije preorjentisali na rad u okviru svoje izdava~ke ku}e, u ~emu su tako|e pioniri u Srbiji. Stalno krstare po okru`enju, nikako ne propustiti ako su vam u blizini.

I Smederevska Palanka nosi u svojim nedrima potencijalne legende - skejt pank rodona~elnike Six Pack, najmelodi~niju brzu ekipu na Balkanu. Objavljuju na 2 do 3 godine tako da im je upravo ove do{ao red (ha!). Znaju da budu savr{eni na koncertu, ispekli su zanat po holandskim, belgijskim i gr~kim klupskim prostorima i skvotovima.
 
Krajem ’80.-tih godina u Zagrebu je najomiljeniji mladi bend bio Studeni Studeni. Njihov vo|a Kosta obreo se ’91. u Ni{u, na na{u sre}u, i formirao jedan od najkultnijih sastava pro{le decenije u Srbiji – Novembar. ^etiri albuma - i svi izbru{eni dijamanti. Vanserijski postpank autor ovih dana objavljuje, uz svoju grupu, disk omiljenih mu pesama razli~itih autora sa prostora biv{e Jugoslavije.

I Scarpsi iz Kru{evca svakako. Bez njih i njihove istrajnosti na hard kor stazama, bez njihovih albuma i koncerata, autoriteta koji su sejali me|u mla|im grupama poslednjih 18 godina (punoletstvo!) {irom Pomoravlja (dose`u}i zvezdane trenutke na beogradskim, novosadskim, ni{kim, kragujeva~kim, splitskim... koncertima) ne bi bilo ni same scene. Toliko su zna~ajni na teritoriji od vi{e od 300 000 stanovnika. Jedni od pionira samizdata u Srbiji. Ovih dana su dobili dva nova izdanja – remasterizovani disk kultnog albuma Riding on the cloud iz ’97. i split izdanje sa grupom Schizophrenia iz Vrnja~ke Banje.

I reperi su rokeri: Tu je dakle situacija vrlo slo`ena jer ima podosta pretendenata na mesto u Gornjem domu, Panteonu slavnih.
  Pre svih svoje mesto je strelovito izborio, uz samo dva izdanja, fenomenalni Mar~elo. Studira knji`evnost, pi{e kolumne u nekoliko ~asopisa i internet zinova, objavio knjigu, nastupa pred prepunim koncertnim salama. Prototip savremenog Srbina 21. veka, za korak ispred velikog dela Evrope.

            Gazde na ovom polju jo{ uvek su mnogoljudni heroji post-promena Beogradski Sindikat. Singlovima, nastupima i albumima godinama unazad bombarduju svoju armadu, obi~ne gnevne ljude. Simpatije su ogromne.

Bad Copy multinadarena rep trojka iz Beograda, ~ija ~ak dva ~lana Sky Wikler i Ajs Niggrutin imaju i uspe{ne solo karijere ( aktuelni kao u~esnici VIP Velikog Brata), sjedinjeno je najefektnija postava u zemlji. Poseduju veliki broj prljavih hitova koji te{ko mogu na TV. Velike zvezde.

Mada nema takvu popularnost kao pre jedne decenije Vudu Popaj i dalje neumorno stvara. Ima i bend Simterfeler. Nedavno je objavio novi album na kome je sara|ivao sa reperima iz ~itave Srbije, van Beograda.

Me|u prvih 5 svakako ulazi i momak poznat po nadimku - Suid. Ranih ’90.-tih imao je hip hop grupu Neigbourghood u Kru{evcu da bi prelaskom za Beograd do`iveo gotovo kultni status i pre izlaska vanserijskog albuma (uz gostovanje velikog broja zvezda) prvenca Drama koja se{unja sama 2005. godine. Me|u najtira`nijim rep materijalima objavljenim poslednjih godina. Zavr{ava novi, provereno, prvoklasan rad. Va`I za najve}eg poetu me|u hiphoperima.

Epilog: To bi bilo otprilike to, ako bi se na{aliti hteli. Iza ove, ipak, poprili~no impozantne liste stoje jo{ desetine potencijalnih zvezda koje halapljivo i puni energije i talenta guraju ka gore, postaje im pretesno u kategoriji nade:
  Goribor
- za
čarali Hrvate, toliko da su im ovi dali snimanje, producenta, novac i u`ivanje na Kvarneru ne bi li opaki Borani objavili album za njih. I progla{en je jednim od debija godine. Minstrel koji se ozbiljno spremio da u fantasti~koj kombinaciji Marko-Jova-[eva ponudi publici svoj, do sada, najzreliji rad. U jednoj pesmi gost je i Sergej Trifunovi}. Sweeper - jo{ jedan surf pop rok bend koji je samo u pro{loj godine objavio album prvenac Duhovi u sobi i EP sa muzikom za pozori{nu predstavu Dimitrija Vojnova. Pi{e se da imaju MTV potencijal. Tu su i ve} vi{egodi{nji veliki inovatori Euforia, Intruder, E-Play i Rare, te stra{ne golobrade postave pro{logodi{njih kompilacija Jutro }e promeniti sve (Pionir 10, Endorfin, Ne`ni Dalibor, Repetitor, The Mothership orchestra...), [ta treba maloj deci (^in~, Tobi}tobi} idolmladih, Piknik, Elektrolasta, Horkestar, Kr{), Neki noviji klinci (Tizzies, Super S Karamelom - ve} dokazani, Zbogom Brus Li - u ovoj kombinaciji veterani, Los Proppeleros, [inobusi - imaju i debi album, znani Mitesers, Grosspoint...) te Zdravo, Zdravo Zdrano (ZeneKese, Tusillago, Petrol).

I jo{ desetine za koje bi nam bio potreban poseban almanah. Pa, jel’ umro rokenrol ili jo{ daje kakve takve znake `ivota - prosudite sami.

                                                                                        Svraka
 

 

 


 Komentari

  1. Marchelo je najbolji srpski hip hop umetnik! Obozawam ga! Dok nisam pocela da slusam njegowu muziku nisam znala sta me okruzuje! Samo njega slusajte!

    Autor ShadoW — 16 Jan 2009, 00:24

  2. Marchelo je najbolji,najosećajniji i najneobičniji umetnik i izvođač za koga sam čula. Imamo jako slične poglede na život i imam pišem pesme po uzoru na njega. On opisuje realnost na jedan sarkastičan način. Zaljubljena sa u Marka Šelića,njegove pesme,njegovo razmišljanje... San mi je da ga upoznam... Volim ga. P.S. Njemu ni reči o ovome! A što se tiče rock n rolla pa on je živ i takva vrsta muzike,pazite šta vam kažem,NIKAD NE UMIRE!

    Autor Tamara — 16 Nov 2008, 10:54


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me